top of page
Hfdstk2.jpg

De Vernieuwing & Verbouwing: van ondergrondse uitbreiding tot de nok van het paleis.

01. Directie en Raad van Toezicht

Hfdstk2_DUO.jpg

hoofdstuk 1

Directie en
Raad van Toezicht

‘Paleis Het Loo is na de heropening een vernieuwend en relevant museum, met activiteiten voor een groot, divers, nationaal en internationaal publiek. Een museum dat ertoe doet, kansen benut, actueel en inclusief is en een breder verhaal deelt dan voorheen’. Zo luidt de samenvatting van onze ambities, doelstellingen en resultaten in de nieuwe beleidsperiode, vastgelegd in het Activiteitenplan 2021-2024. Uiteraard is deze nieuwe koers al voor de heropening van het paleis en de ondergrondse uitbreiding zichtbaar. Dit jaarverslag verschijnt digitaal en opgemaakt in de nieuwe huisstijl, een resultaat van de digitaliseringsslag en een uiting van de online communicatiestrategie die past bij het nieuwe Paleis Het Loo. In 2021 zijn tentoonstellingen, evenementen en activiteiten ontwikkeld vanuit een meerstemmig en actueel perspectief. Ook is de herstructurering van de organisatie afgerond, waardoor wij straks in staat zijn gemiddeld 500.000 bezoekers per jaar gastvrij en op een goede manier te ontvangen.

rm-marnix-phl-001_uitsnede1.48f699e8bb22.jpg

De directie en Raad van Toezicht van Paleis Het Loo. V.l.n.r.: Robert Swaak, Kees Vendrik, Mardjan Seighali, Pien Harms, Marc Damen, Gerdi Verbeet, Michel van Maarseveen, Claudia Hörster en Martine Bijkerk.

Paleis en CC NL

Ondanks de beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen en vertraging van de bouw in de ondergrondse uitbreiding was 2021 een goed jaar voor Paleis Het Loo. Een hoogtepunt was de oplevering van het volledig gerestaureerde en asbestschone paleis. Het monumentale gebouw is voorzien van nieuwe installaties, heeft een verbeterde brandveiligheid en inbraak-werendheid en is verduurzaamd. Vanaf april kon de inhuizing van de collectie van start gaan en in september begon de herinrichting van de vertrekken. Dit was eveneens het praktische en logistieke sluitstuk van tientallen restauratietrajecten en bruikleenaanvragen (ingezet vanaf 2018).


Een ander hoogtepunt was de opening en ingebruikname van CC NL door de vier deelnemende instellingen: Rijksmuseum, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Paleis Het Loo. In dit externe depot wordt onze collectie onder de best denkbare omstandigheden en op voorbeeldstellende wijze beheerd en bewaard, een verschil van dag en nacht met de voormalige depotzolders van het paleis.

 

BuitenGewoon Open

We waren net als in 2020 beperkt open: van 19 mei t/m 26 september 2021. In deze viereneenhalve maand ontvingen we 74.434 bezoekers. Vooral het gevarieerde en aantrekkelijke zomerprogramma was succesvol, met de buitenlocaties en de tuin als belangrijke trekpleisters. De ervaringen in het eerste coronajaar kwamen goed van pas; alles verliep soepel en de bezoekers waren tevreden over onze uitvoering van de coronamaatregelen. Ze genoten onder meer van het nieuwe filmfestival Movienights at the Museum en concerten bij de colonnades en op het stallenplein. Behalve fysieke bezoekers bereikten we talloze online bezoekers. De filmpjes over de bouw, bijzondere voorwerpen en online lezingen hadden goede kijkcijfers.

 

Financieel is het goed gegaan, mede dankzij de ondersteuning van het ministerie van OCW en een corona-gerelateerde bedrijfsvoering. Ook waren er grote vorderingen op het gebied van verduurzaming, kreeg het Diversiteit & Inclusiebeleid concrete vorm en functioneerde de paleisacademie zoals beoogd. In dit vernieuwde jaarverslag komen deze onderwerpen, de hoogtepunten en nog veel meer aan bod. 


Veel lees-, kijk- én klikplezier!
Michel van Maarseveen

Algemeen directeur                

 

Pien Harms
Zakelijk directeur

 

Mei 2022

ahmetpolat_achtergrond.c7dfded99300.jpg

‘Mijn drive is het discours rond kunst en cultuur te verbreden: representatief, divers, inclusief.’

Er was veel belangstelling voor de opening van het CC NL, het zilvergrijze state of the art depot in Amersfoort.

Met een half miljoen opgeslagen objecten is het CC NL bijna een museum op zich.

Het CC NL heeft ook restauratieateliers, doka’s, quarantainekamers en onderzoeksruimtes.

Raad van Toezicht

Toezichthouders doen veel meer dan toezicht houden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en willen ook een inspirerend klankbord voor de directie zijn. Directie en Raad investeren met plezier in hun onderlinge relaties. Dit is minstens zo belangrijk als de controle van de jaarrekening of het beoordelen van een beleidsstuk, want waardering en vertrouwen staan aan de basis van een adequaat toezicht en goed functionerend museum. 


Tijdens de coronapandemie, die deels samenviel met de bouwwerkzaamheden, bleek anticiperen ook van groot belang. Het was soms snel en veel schakelen. In de vergaderingen kwamen verschillende scenario’s en daarop afgestemde meerjarenbegrotingen aan bod. Voor specialistische informatie sloten staffunctionarissen, medewerkers en externe adviseurs bij de vergadering aan.

 

De Raad van Toezicht baseert zich bij zijn werkzaamheden op de principes van good governance zoals beschreven in de Governance Code Cultuur. De directie legde op een zorgvuldige manier verantwoording af, stuurde de Raad regelmatig rapportages over de gang van zaken in het museum en gaf toelichtingen op belangrijke onderwerpen als Publieksbereik, Diversiteit & Inclusie en Toegankelijkheid. Ook bespraken we hoe het museum relevant blijft in onze snel veranderende samenleving en hoe beleidsvoornemens tot concrete resultaten kunnen of moeten leiden. Uiteraard was de Vernieuwing & Verbouwing een vast agendapunt; de directie en het projectbureau gaven tekst en uitleg over de vorderingen, knelpunten en risico’s.

Als de omstandigheden erom vragen, dan kunnen de zittingstermijnen van de leden van de raad verlengd worden. Daarom blijft Gerdi Verbeet voorzitter totdat de Vernieuwing & Verbouwing is afgerond. Zij werd voor twee jaar herbenoemd. Op 1 juli trad Marry de Gaay Fortman terug als lid. Zij was bijna elf jaar lang een actieve en zeer gewaardeerde toezichthouder en tevens lid van de bouwcommissie. Haar opvolger is Martine Bijkerk, juridisch adviseur bij Bijkerk|Aarts.

 

De Raad van Toezicht is verheugd dat het paleis inmiddels is opgeleverd en ziet uit naar de Grand Opening in het voorjaar van 2023. We zijn de directie, medewerkers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid bij het museum, in een jaar dat als gevolg van de coronapandemie opnieuw een zware wissel trok op de museumorganisatie.


We zijn ook dankbaar voor de steun van het rijk, de gemeente Apeldoorn en alle subsidiegevers, sponsors en particuliere begunstigers en vrienden van het museum. We kijken uit naar de komst en de reacties van vele bezoekers in het komend jaar.

 


Namens de Raad van Toezicht,

Gerdi A. Verbeet
Voorzitter

In de Raad van Toezicht van de Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum hadden in 2021 de volgende leden zitting: mr. M. (Martine) Bijkerk (vanaf 1 juli) , ir. M.S.P. (Marc) Damen, mr. M.T.H. (Marry) de Gaay Fortman (tot 1 juli), A. (Ahmet) Polat, M. (Mardjan) Seighali, drs. R.A.J. (Robert) Swaak, drs. C.C.M. (Kees) Vendrik en G. A. (Gerdi) Verbeet, voorzitter. Drs. C. (Claudia) Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen, is adviseur van de Raad.

74734

bezoekers

6121

bezoekers niet museale evenementen

39

%

herhaalbezoek

61

%

nieuwe bezoekers

bottom of page